מידע והלכה » שבת » מלאכת טוחן

מלאכת טוחן

 

הגדרת המלאכה

רמב"ם הלכות שבת פרק ז הלכה ו

התולדה היא המלאכה הדומה לאב מאלו האבות. כיצד? המחתך את הירק מעט מעט לבשלו הרי זה חייב שזו המלאכה תולדת טחינה, שהטוחן לוקח גוף אחד ומחלקו לגופים הרבה, וכל העושה דבר הדומה לזה הרי זה תולדת טוחן, וכן הלוקח לשון של מתכת ושף אותו כדי ליקח מעפרו כדרך שעושים צורפי הזהב הרי זה תולדת טחינה.

מגיד משנה שם

בשאין שם אלא מקצת דמיון, כגון המחתך את הירק שאינו דומה לטחינה, רק בהעשות מגוף אחד גופים הרבה, אע"פ שהטחינה משנה הגוף הראשון לגמרי, ואין החיתוך כן, זוהי תולדה.

 

דברים שהם גידולי קרקע-תמיד יש בהם טוחן.

דברים שאינם גידולי קרקע-דברים שניתן לאוכלם ללא טחינה - אין בהם טוחן.

    דברים שלא ניתן לאוכלם ללא טחינה - יש בהם טוחן.

 

מאכל שרוב העולם אוכל אותו ללא טחינה אך מיעוטו אוכל רק טחון, האם שייך בו טוחן?

אם רוב העולם אוכל ללא טחינה מותר לטוחנו בכל אופן.

הלכה למעשה: מותר לטחון לקטן או חולה שלא יכול לאכול באופן אחר.

 

טחינה לאלתר

יש אוסרים ויש מתירים.

למעשה

מעיקר הדין מותר, אך לכתחילה טוב לחתוך בחתיכות גדולות קצת.

 

האם מותר למעוך בננה או אבוקדו?

יש אומרים שכל ריסוק אסור גם אם במיעוכו הוא נשאר גוש.

יש אומרים שריסוק אסור רק אם התוצאה היא גושים נפרדים.

הלכה למעשה

הרוצה להקל ולמעוך אבוקדו או בננה והוא הדין לכל ירק מבושל היטב, יכול, ואם עושה זאת סמוך לסעודה אפשר להקל לכתחילה.

אסור להשתמש בכלי טחינה, אפילו לדברים שלא שייך בהם טוחן

דוגמאות מעשיות

  • אין להשתמש במגרדת לטחון גבינה צהובה.
  • מותר להשתמש בקוצץ ביצים כיון שהוא לא טוחן.
  • קוצץ ירקות בדר"כ אסור להשתמש בו.
  • מעיקר הדין מותר לחתוך בסכין ירק דק דק סמוך לסעודה כיון שסכין אינו כלי טחינה.

טחינה בשינוי

  • מותר לטחון בצורה שונה,כגון בכף או בקת הסכין.
  • באופן זה אין זו דרך טחינה ומותר.
  • מותר לטחון לצלחת ולא לקערה המיועדת לטחינה
  • אין לטחון בשינוי לכלי המיוחד לכך משום עובדין דחול.

אין טוחן אחר טוחן

כשם שאין בישול אחר בישול כך אין טוחן אחר טוחן.

טוחן שייך בהפרדת דבר טבעי, אבל דבר שנוצר על ידי האדם לא שייך בו טוחן (חזו"א).

דוגמאות מעשיות:  מותר לפורר לחם, עוגיה וכדו'.  מותר לפורר גלולה

© כל הזכויות שמורות לכושרות