מידע והלכה » שבת » מלאכת לש

מלאכת לש

 

הגדרת המלאכה: פעולה הגורמת לחלקים נפרדים לידבק יחד להיות גוש אחד.

מאיזה שלב מתחייב על מלאכת לישה?    

שו"ע

מהתורה - חייב משעת הגיבול .

מדרבנן - חייב משעת נתינת המים.

רמ"א

חושש לדעות שמהתורה חייב משעת נתינת המים

 

למעשה אין כל כך נפק"מ אם אסור מדאוריתא או מדרבנן, אך יש כמה מקרים שבהם אפשר להקל. לדוגמא, להטיל מי רגלים על עפר ראוי להחמיר, אך במקום צורך אפשר להקל, וכן נטילת ידים על עפר ראוי להחמיר ובמקום צורך אפשר להקל.

 

דבר שהוא בר גיבול (עפר קמח וכדו')

דעת השו"ע שבנתינת המים בו עובר על איסור דרבנן שמא יבוא לגבל אותו.

דעת הרמ"א שבנתינת המים בו עובר על איסור דאוריתא .

 

דבר שאינו בר גיבול (אפר וכדו')

דעת השו"ע שבנתינת המים אפילו על איסור דרבנן לא עובר ומותר והגיבול עצמו אסור שמא יבוא לגבל דבר שהוא בר גיבול.

דעת הרמ"א שבנתינת המים בו עובר על איסור דאוריתא.

 

סוגי בלילות

בלילה עבה  - אסורה מהתורה.

בלילה רכה - אסורה מדרבנן.

בלילה נוזלית לגמרי - אינה אסורה שנחשבת כמשקה.

 

מהי הגדרת בלילה עבה ובלילה רכה?

בלילה רכה - בלילה הנשפכת בקילוח רציף וניתן להעבירה מכלי לכלי.

דוגמא: דיסה נוזלית, טחינה נוזלית

בלילה עבה - בלילה שאם יעבירו אותה לכלי אחר תשפך בגושים.

דוגמא: פודינג, דייסה עבה

ההבדל בין בלילה רכה לבלילה נוזלית, שבלילה נוזלית הרי הם כמים עכורים.

 

בלילה בשינוי.

יש שלושה סוגי שינויים.

שינוי בכמות- כלומר, לשים מעט מעט.

שינוי בסדר- כלומר, נתינת החומרים בסדר הפוך.

שינוי בצורת הלישה- כלומר, במקום תנועה סיבובית, לשים שתי וערב.

 

באיזה סוג בלילה מועיל שינוי?

  • בלילה רכה - כיון שאיסורה מדרבנן אם עושה בשינוי, מותר לכו"ע .

לדעת השו"ע די בשינוי אחד.

לדעת הרמ"א והבא"ח - צריך שני שנויים.

דוגמא: טחינה נוזלית - לדעת הספרדים יתן בסדר הפוך, לדעת האשכנזים ישנה גם באופן העירבוב.

 

•·         בלילה עבה

שו"ע - מותר בשינוי

רמ"א - לכתחילה אסור בשינוי

משנ"ב - אם אין אפשרות לעשות מערב שבת, מותר בשינוי

השינוי הנדרש:

יש אומרים שהשינוי הנדרש הוא דוקא באופן העירבוב, ויש מתירים גם בשינוי הסדר.

משנ"ב - טוב לשנות גם בסדר הנתינה וגם בעירבוב.

 

בלילה עבה שאינה מחלחלת

דוגמא: דבש , מיונז וכדו'

דין: כיון שכאן אין נתינת הנוזל מגבל עד העירבוב, גם למחמירים יהיה מותר אם יעשה שינוי.

 

האם שייך איסור לש בחלקים המתקבצים יחד, אך ניכרים כל אחד בפני עצמו?

דוגמא: הוספת משקה לירקות הקצוצים דק דק (סלט פירות וירקות אינם בכלל האיסור)

דין:  שו"ע - מותר

       רמ"א, בא"ח - אסור, אלא אם לא יכול היה להכין מערב שבת יעשה בשינוי

 

ירקות מבושלים

דין: הרבה פוסקים סוברים שאין בהם איסור לש

טעם: אין איסור תורה בלישת דבר מבושל, כי הוא ראוי לאכילה ואין זה אלא תיקון אוכל ודרך אכילה.

דוגמא: מותר לרסק בשיני המזלג תפוחי אדמה רכים, ולהוסיף עליהם רוטב ולערבם.

 

דברים מבושלים שבריסוקם דומים לקמח (קמח קלי)

דין: שייך בהם איסור לש מדרבנן שמא יבוא ללוש קמח.

שו"ע - מותר ללוש בשינוי של מעט מעט.

רמ"א - אסור כדין בלילה עבה.

 

ערוב שתי עיסות

יש אוסרים (הרשז"א).

יש מתירים (אגרות משה).

למעשה אפשר להקל, כיון שעיקר מלאכת לש היא חיבור בין חלקיקים יבשים על ידי נוזל, ולא חיבור בין עיסות.

דוגמאות:

מותר לערבב את המילקי עם הקצפת.

מותר לערבב טחינה וחומוס.

מותר להוסיף סוכר ללבן כיון שאינו עושה לדבק החלקיקים, אלא לתת טעם.

 

 

מנה חמה

מנה חמה נוזלית- מותר.

מנה חמה של איטריות - מותר בשינוי הסדר.

אבקה היוצרת עיסה ללא עירבוב - יש לאסור גם לדעת השו"ע אפילו בשינוי.

© כל הזכויות שמורות לכושרות