במה לכשרות » הפרשת חלה מעיסת סופגניה

הפרשת חלה מעיסת סופגניה

הרב יגאל הדאיה


שאלה | הלש עיסה לסופגניות של חנוכה כשיעור חלה. האם חייב להפריש בברכה?

 
 
תשובה | עיסה החייבת בחלה היא דווקא עיסה הנקראת "לחם" וכל עיסה הנאפית בתנור קרויה "לחם". לעומת זאת, בעיסה הנאפית במחבת, נחלקו האמוראים מה דינה. ההלכה נפסקה בשו"ע שהיא חייבת בחלה. ובירושלמי אמרו, שעיסה שנתבשלה באילפס שיש בו משקה, כגון שטוגנה בשמן או בושלה במים - אינה קרויה "לחם", ופטורה מן החלה. ולפי"ז, סופגניות של חנוכה שמטגנים אותם במחבת בתוך שמן פטורות מחלה. ר"ת והר"ש נחלקו האם כוונתו לטגן את העיסה פוטרת אותה מחלה, גם אם העיסה עבה בשעת הלישה, למעשה בשו"ע  פסק כדעת רבינו שמשון שכל שלש עיסה ע"מ לטגנה - הרי היא פטורה מהחלה. ואילו הש"ך כתב לחוש לדעת ר"ת ולהפריש חלה ללא ברכה. לסיכום, הלש עיסה ע"מ לטגן ממנה סופגניות, אם יש בה שיעור חלה יפריש ממנה חלה ללא ברכה. ברם, אם דעתו לאפות חלק מהעיסה בתנור - כל העיסה חייבת בחלה, ויפריש בברכה.

© כל הזכויות שמורות לכושרות