במה לכשרות » הלכות יום העצמאות

הלכות יום העצמאות

מו"ר הרב אליקים לבנון


שאלה: ה' באייר השנה חל ביום שישי. בפועל, נחגוג את יום העצמאות ביום חמישי, ד' באייר. האם אפשר לומר הלל ביום חמישי, או שצריך לומר ביום שישי.

תשובה: הקדמת יום העצמאות, מיום שישי ליום חמישי, באה ממניע הלכתי: מניעת חילולי שבת.
תקנה של "יום הודאה לקב"ה", רואים אנו בימי הפורים, שלדעת ר' עקיבא, מגילה נקראת ב-יא', יב',יג',יד' וטו' באדר. אע"פ שלא נפסקה הלכה כמותו, רואים אנו שאפשר לקיים את יום ההודאה בזמנים שונים.

בפורים דמוקפין החל בשבת, מחלקים אותו המוקפין לשלשה ימים, וקריאת המגילה, מוקדמת אצלם ליום שישי יד' באדר, משום חילול שבת "שמא ילך אצל בקי ללמוד, ויעביר את המגילה מרשות לרשות או ד' אמות ברשה"ר".

נמצא, שכדי למנוע חילול שבת, יש כח ביד חכמים לשנות יום קריאת מגילה. וכידוע, במסכת מגילה, יד, א, אחת הדעות היא: "קריאתא זו הלילא". קריאת המגילה נחשבת כהלל.
אם כן, כשם שניתן להקדים את קריאת המגילה, כך אפשר להקדים אמירת הלל בברכה, ליום ד' באייר, שגם בו התרחשו ניסים והוא חלק בלתי נפרד מתהליך הקמת מדינת ישראל.

 

השנה, תשע"ו, הוקדם יום העצמאות ליום חמישי ד' אייר.
כשם שבעל ברית מותר לו להסתפר ולהתגלח לקראת הברית, כך לפחות, כאשר רואים אנו עין בעין את בריתו של הקב"ה עמנו, בהגיענו לבנין העם, התורה והארץ.
לכן, מותר ומצוה להתגלח (וגם להסתפר) לקראת יום העצמאות, דהיינו, ביום רביעי ג' באייר, משעת פלג המנחה, בשעה 18:03. ביום רביעי בתפילת מנחה אין אומרים תחנון, וכן ביום חמישי ושישי, בשחרית ומנחה. היתר הגילוח הוא גם ביום  העצמאות, יום חמישי ד' אייר, וגם ביום שישי ה' באייר, שהוא התאריך המקורי.

© כל הזכויות שמורות לכושרות