במה לכשרות » חתן אשכנזי בבית חמיו הספרדי

חתן אשכנזי בבית חמיו הספרדי

מו"ר הרב אליקים לבנון


שאלה

חתן אשכנזי המתארח בבית חמיו הספרדי. בבית חמיו אוכלים קטניות, משתמשים בשמן קטניות, בתבלינים וכו', כיצד ינהג.

תשובה

בראש ובראשונה, אל יטריח את חמותו לבשל בשבילו תבשילים מיוחדים!

הטירחה הנגרמת, קשה הרבה יותר מאכילת קטניות לאשכנזים!

א"כ כיצד ינהג?

איסור הקטניות, אינו גזירה, כפי שרגילים לקרותה: 'גזירת קטניות'. האיסור אינו אלא מנהג, כפי שמבואר בלשון הטור והשו"ע בסימן תנ"ג. ומנהג, קל יותר מגזירה.

בנוסף, באירופה, שם נהג איסור הקטניות, לא היה מצב של נישואי אשכנזים וספרדים. הקשר בן העדות היה רופף, וכמעט לא היתה מציאות של נישואים משותפים, לכן נתקבל המנהג בכל תוקפו, לאסור קטניות. אולם, זכינו, ובאנו לארץ ישראל, וברוך ה' שהעדתיות הולכת ופוחתת ובחורים אשכנזים נושאים נשים ספרדיות, וכן להיפך.

אילו ידעו חכמי אירופה האשכנזים, שחומרת קטניות תביא, חלילה, לבעיות בקרב המשפחה, יתכן שהכל היה שונה.

לכן, למעשה:

החתן האשכנזי, יחמיר, ולא יאכל רק את הקטניות עצמם.

כל מה שהתבשל עם קטניות, או טוגן בשמן קטניות, או הוסיפו לו תבליני קטניות, יאכל אותו החתן כאוות נפשו, הואיל ואין הקטניות ניכרות. למשל: חמין שיש בהם בשר, ותפו"א, וקטניות, עם תבלינים של קטניות, יאכל את הבשר ואת תפוחי האדמה, ולא את הקטניות עצמם.

עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום, עלינו ועל כל ישראל!

 

© כל הזכויות שמורות לכושרות