במה לכשרות » נפה חשמלית בעייתית

נפה חשמלית בעייתית

מכון צומת


מכון 'צומת' מעניק אישורים הלכ-טכניים למכשירים שונים, בעיקר בנושאי שבת וכשרות. במסגרת זו נתנו לפני קרוב לשנה (כסלו תשע"ה) אישור לסינון קמח ברשת רוטטת המותקנת בנפה חשמלית (886) המשווקת ע"י חברת 'סלמור'. בדקנו את צפיפות הרשת כמקובל ב'שוק הכשרות', ואישרנו שהיא "לפחות 50 מאש" (=50 נקבים באינטש מרובע).

רק בשלהי תשע"ו התברר לנו, ע"י תלונות צרכנים, כי קיים מרווח בין הרשת המסתובבת ובין בית הקיבול לקמח, וחלק נכבד מן הקמח 'מסתנן' במרווח זה מבלי להסתנן בחורי הרשת.

שינינו באתרנו מיידית (אלול תשע"ה) את נוסח האישור והוספנו הנחיה למשתמש לסתום מרווח זה בדרך כלשהי. במקביל פנינו ליבואן והצענו לטפל במרוכז, תוך שיתוף פעולה, במציאת דרך להוספת התקן ש'יולבש' ויחסום פרצה זו. היבואן הבטיח (ספט' 15) להכניס לאריזות את האישור המעודכן (המתנה את השימוש בסתימת המרווח). מאידך, עד כה אין התקדמות בפיתוח ההתקן הנדרש.

© כל הזכויות שמורות לכושרות