במה לכשרות » הלכות יום העצמאות ול"ג בעומר

הלכות יום העצמאות ול"ג בעומר

מו"ר הרב אליקים לבנון

יום העצמאות תשע"ט


יום העצמאות מוקדם- הקדמת יום העצמאות, מיום שישי ליום חמישי, באה ממניע הלכתי: מניעת חילולי שבת. תקנה של "יום הודאה לקב"ה", רואים אנו בימי הפורים, שלדעת ר' עקיבא, מגילה נקראת ב-יא', יב',יג',יד' וטו' באדר. אע"פ שלא נפסקה הלכה כמותו, רואים אנו שאפשר לקיים את יום ההודאה בזמנים שונים.

בפורים דמוקפין החל בשבת, מחלקים אותו המוקפין לשלשה ימים, וקריאת המגילה, מוקדמת אצלם ליום שישי יד' באדר, משום חילול שבת "שמא ילך אצל בקי ללמוד, ויעביר את המגילה מרשות לרשות או ד' אמות ברשה"ר". נמצא, שכדי למנוע חילול שבת, יש כח ביד חכמים לשנות יום קריאת מגילה. וכידוע, במסכת מגילה, יד, א, אחת הדיעות היא: "קריאתא זו הלילא". קריאת המגילה נחשבת כהלל. אם כן, כשם שניתן להקדים את קריאת המגילה, כך אפשר להקדים אמירת הלל בברכה, ליום ד' באייר, שגם בו התרחשו ניסים והוא חלק בלתי נפרד מתהליך הקמת מדינת ישראל.

 ביום חמישי, יום העצמאות ד' אייר, מותר ומצוה להתגלח (וגם להסתפר) לקראת יום העצמאות (כשם שבעל ברית מותר לו להסתפר ולהתגלח לקראת הברית, כך לפחות, כאשר רואים אנו עין בעין את בריתו של הקב"ה עמנו, בהגיענו לבנין העם, התורה והארץ).

מותר להתספר ביום רביעי ג' באייר, משעת פלג המנחה, שעה 17:50.
ביום רביעי בתפילת מנחה אין אומרים תחנון, וכן ביום חמישי ושישי, בשחרית ומנחה. היתר הגילוח הוא גם ביום  העצמאות, יום חמישי ד' אייר, וגם ביום שישי ה' באייר, שהוא התאריך המקורי.

ל"ג בעומר


השנה חל ל"ג בעומר ביום חמישי, י"ח אייר.

מנהג אשכנזים להתגלח ביום חמישי בבקר. אולם, בשעת הצורך, כגון, חתן המתחתן בליל ל"ג בעומר, אור ליום חמישי, אחרי צאת הכוכבים, מותר לו להסתפר ולהתגלח כבר ביום רביעי, מהצהריים. בני המשפחה הקרובים, יתגלחו ביום רביעי, מפלג המנחה (בשעה 18:00). מנהג ספרדים להסתפר ולהתגלח רק ביום שישי, ל"ד בעומר.

יהי רצון שנזכה לתחיית רוחו של ר' עקיבא,
השועלים אשר יצאו מבית קדש הקדשים ינוסו,
ואור חדש יאיר על ציון!

© כל הזכויות שמורות לכושרות