במה לכשרות » הלכות יז' בתמוז והלכות לנשות המתגייסים

הלכות יז' בתמוז והלכות לנשות המתגייסים

מו"ר הרב אליקים לבנון


י"ז בתמוז נקבע כתענית ציבור מפני שביום זה בטל קרבן התמיד במקדש ראשון, והובקעה חומת ירושלים בבית שני. חכמים מוסיפים שכבר לאחר מעמד הר סיני שבר משה רבנו את הלוחות הראשונות ביום זה.

 • תחילת התענית בעלות השחר, 03:50. סיום התענית בצאת הכוכבים 20:07.
 • מי שהולך לישון בליל י"ז בתמוז ורוצה לקום לאכול או לשתות לפני עלות השחר, יתנה בדעתו שאינו מקבל את הצום בשינה.
 • מנהג אשכנזים, לא להסתפר או להתגלח מי"ז בתמוז עד לאחר ט' באב. וכן נמנעים ספרדים ואשכנזים מלברך שהחיינו, מפני שעל הימים הללו שהם ימי חורבן קשה לומר "שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה".
  בשבת אפשר לברך שהחיינו.
 • מעוברות או מיניקות פטורות מלצום.

אע"פ כן, נהגו להתחיל לצום כרגיל. אם תרגיש האשה חולשה, או שאינה יכולה להניק וכד', תשבור הצום מיד. שאר נשים חייבות כמו הגברים.

 

הנחיות לאנשי צו 8

 • המטרה הראשית של הגיוס היא: מיגור האויב!

כל ההכנות לביצוע מטרה זו, הינם פעולות הדוחות גם שבת, ובודאי דוחות צום י"ז בתמוז.

למעשה: הן אם נכנסו למלחמה, והן אם עדיין בהכנות לכניסה, מותר לעשות את כל הפעולות הנדרשות.

 • ברגע שהצום מעכב פעילות, צריך, מותר ואף חובה, לשבור את הצום, בעיקר ע"י שתיה.
 • אם דרושה גם אכילה, מותר גם לאכול.

 

הנחיות לנשות המגוייסים

 • נשים יקרות – תחזקנה ידיכן!!

זכות גדולה היא, ששחררתם את בעליכן להתגייס: לעזרת ה' בגיבורים.

 • י"ז בתמוז, אחד הצומות הארוכים ביותר.  סיום הצום, כדלעיל, 20:07.
 • אשה בהריון או מניקה, לא תצום כלל.
 • נשים אחרות, בריאות, חייבות לצום. אבל המטופלות בילדים צריכות לשמור על כחן, כדי להמשיך ולנהל את הבית, לבדן, ללא סיוע של הבעל. כמו שהבעל מרוכז במלאכת ההגנה וההתקפה, כך נשים, אמהות לילדים, עסוקות בגידול הילדים, ומוקדשות כולן לעבודת קדש זו.
 • לכן, תתחיל לצום (משעה 03:50) עד שעה שהיא מרגישה, שקשה לה לתפקד עם הילדים. גם אם זה יהיה בשעה 10:00, או ב- 11:00 בבקר, לא תמתין אלא תשבות מיד. אם די לה בשתיה, בסדר. אם מרגישה צורך לאכול תאכל.
 • בכל מקרה של ספק, להקל, לשתות ולאכול.

בזכות נשים צדקניות – נגאלו ישראל!

אשריכן ואשרינו!

 

צום הרביעי ושאר צומות, יהפכו לנו ולכל ישראל לששון ולשמחה ולמועדים טובים.

© כל הזכויות שמורות לכושרות