שמיטה » שמיטת כספים

שמיטת כספים

קרבה שנת השמיטה


בנוסף לשמיטת קרקעות, בשנת השמיטה נשמטים גם החובות.

לכן, כל מי שהלוה כסף או שוה כסף לאחרים, ורוצה שהם יהיו מחוייבים להשיב לו, חייב לחתום על שטר פרוזבול:  כל מי שיש לו כספי פקדון בבנק או יתרת זכות בעו"ש, צריך לכתוב פרוזבול. 

מה צריך לעשות: החתימה על הפרוזבול נעשית בשני שלבים:

א.     המלוה עושה קנין, עם שני עדים, על כך שהוא מוסר חובותיו לבית דין. (הקמנו בית דין בשומרון לשם כך).

ב.      העדים חותמים על שטר פרוזבול, בו הם מאשרים את מעשה המלוה.

 

להלן- הנחיות לשלב א', ושטר פרוזבול לחתימת העדים, שלב ב'.

 

הבהרה – בענין הפרוזבול


א.     לכל השיטות: " שביעית משמטת בסופה".

כלומר, החובות נשמטים – מתבטלים בראש השנה שיחול בעוד כשנה – שנת תשע"ו.

ב.      לכן, לרוב הפוסקים, יש למלא שטר פרוזבול, בעוד כשנה – סוף אלול תשע"ה,  וכך אין שמיטת חובות.

ג.       יש מהפוסקים הסבורים שאיסור "לא יגוש את רעהו", מתחיל כבר בראש השנה הקרוב, תשע"ה. לשיטתם, מי שרוצה לתבוע את חובותיו במהלך שנת השמיטה, צריך למלא פרוזבול כבר באלול תשע"ד.

ד.      כאמור, אין חובה לחתום כעת, אפשר לכתחילה לסמוך על רוב הפוסקים, ולחתום רק באלול תשע"ה.

ה.      לתשומת לב החותמים:

פרוזבול מועיל למנוע השמטת חובות שקדמו למילוי השטר.

הלוואות אשר ניתנו לאחר החתימה, אין שטר הפרוזבול מועיל, והם יישמטו בסוף שנת תשע"ה.

לכן, גם מי שממלא שטר פרוזבול באלול תשע"ד, צריך לחזור ולחתום על שטר כזה, באלול תשע"ה, כדי שלא יישמטו ההלוואות שנעשו במהלך השנה הקרובה.

 

הנחיות למילוי פרוזבול


 

א.                 המלווה – עושה הפרוזבול – אומר לשני העדים :

קנו ממני בקנין גמור ושלם , במנא דכשר למקני ביה , איך אני מזכה על ידכם קרקע כל שהוא מן הקרקע שיש לי, לכל אחד מבעלי חובות החייבים לי ,שאין להם קרקע, לכתוב עליו פרוזבול.

ב.                  העדים עושים קניין עם המלווה על נתינת הקרקע. אחד העדים נותן למלווה ממחטה, עט , שעון וכד' .

המלווה מגביה את החפץ , ועל ידי כך , מקנה קרקע לבעלי החוב .

ג.                   המלווה אומר לעדים:

הוו עלי עדים שאני מוסר כל חוב שיש לי, לבי"ד הצדק אשר פה, בשומרון –

הרב אליקים לבנון   הרב אוריאל גנזל     הרב מנשה יששכר

שאגבנו כל זמן שארצה.

ד.                  העדים ממלאים את שטר הפרוזבול , בו הם מעידים על מה שראו ושמעו , וחותמים שמם למטה.

ה.                  העדים מוסרים את השטר למלווה , הוא שומר עליו לראיה שיוכל לגבות חובותיו.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ב"ה __________________ 

 

 

 

נוסח שטר פרוזבול

 

 

בפנינו , העדים החתומים מטה , בא ____________________________ ואמר לנו :

"קנו ממני בקנין גמור ושלם, במנא דכשר למקני ביה , איך אני מזכה על ידכם קרקע כל שהוא מן הקרקע שיש לי, לכל אחד מבעלי חובות החייבים לי, שאין להם קרקע, לכתוב עליו פרוזבול"

 

וקנינו קנין גמור ושלם , במנא דכשר למקני ביה , מיד הנ"ל .

 

ובכן אמר לנו :

הוו עלי עדים שאני מוסר כל חוב שיש לי , לבי"ד הצדק אשר פה בשומרון -

הרב אליקים לבנון  הרב אוריאל גנזל    הרב מנשה יששכר

שאגבנו כל זמן שארצה .

 

 

ועל דבר אמת חתמנו שמותינו בעיר ___­­­___________­­__

ביום ____________________________ ה' תשע"__ .

 

והכל שריר ובריר וקיים

 

נאום ______________________ עד.

נאום ______________________ עד.

© כל הזכויות שמורות לכושרות