במה לכשרות » דין ערלה במשתלות ועציץ שאינו נקוב

דין ערלה במשתלות ועציץ שאינו נקוב

הרב יואל פרידמןhttp://www.youtube.com/watch?v=tbhTLTLInls

© כל הזכויות שמורות לכושרות