במה לכשרות » הלכות פת ובישול עכו"ם

הלכות פת ובישול עכו"ם

הגר"ע יוסף זצ"לhttp://www.youtube.com/watch?v=tZsWlFtc-o0

© כל הזכויות שמורות לכושרות