במה לכשרות » תפילת שחרית כשהזריחה מאוחרת

תפילת שחרית כשהזריחה מאוחרת

הגר"ד ליאור שליט"אhttp://www.youtube.com/watch?v=CEZlFfmkOWA

© כל הזכויות שמורות לכושרות