במה לכשרות » מה דין הקנולה?

מה דין הקנולה?

הרב זאב ויטמן


 

שאלה: האם שמן קנולה כשר לפסח והאם הוא נחשב לקטניות?

תשובה: בנושא שמן קנולה יש שלוש גישות עיקריות. יש ועדות כשרות שלדעתם שמן קנולה אינו יכול להיות כשר לפסח עקב העובדה שגרעיני הקנולה מעורבים, בדרך כלל, עם כמות לא מבוטלת של גרעיני חיטה מספיחי גדול השנים הקודמות. אחרים סבורים כי אפשר להכשיר שמן קנולה לפסח ע"י הקפדה על סינון הגרעינים לפני מיצוי השמן באופן שהמיצוי ייעשה רק מגרעיני קנולה (הסינון מתבסס על המציאות שגרעיני הקנולה גדולים באופן ניכר מגרעיני החיטה), אלא שלדעתם השמן מותר רק לאוכלי קטניות בפסח (ראה הגדרת הרמב"ם בהלכות כלאיים פ"א ה"ח, שכל הזרעים הנאכלים לאדם מלבד חמש מיני דגן נקראים קיטניות). ויש פוסקים הסבורים, שהשמן כשר גם למקפידים על איסור אכילת קטניות בפסח (הסיבה להיתר איננה בגלל שגזרת קטניות איננה נוהגת בשמן העשוי מקטניות, מכיוון שמדברי הרמ"א או"ח סימן תנ"ג סעיף א', שמותר להדליק בשמן קטניות בפסח מוכח ששמן קטניות אף הוא בכלל איסור אכילת הקטניות. הסיבה גם איננה היתר הראי"ה קוק זצ"ל בשמן שומשומין, מכיוון שהראי"ה קוק זצ"ל התיר את שמן השומשמין מכיוון שבמהלך עשייתו הוא אינו בא כלל במגע עם מים, והוא לא חשב שיש להחמיר מכיוון שהשמן יבוא בפסח עצמו במגע עם מים. היתר זה לא שייך בשמנים מזוקקים שעוברים במהלך הייצור שטיפות במים או בחומרים המהולים במים, ולעיתים יש גם שטיפה בקיטור חי של הגרעינים לפני מיצוים. היסוד להיתר השמן, לדעת המתירים, הוא מכיוון שגרעיני הקנולה אינם נכללים בגזרת הקטניות או מכיוון שגרעיני הקנולה כלל לא היו מוכרים בזמן הגזרה, או מכיוון שהגרעינים אינם נאכלים בפני עצמם, אלא רק משמשים כחומר גלם לשמן). בתנובה אין שימוש בשמן קנולה. יש מוצר הקרוי VIKOL (ויקול) הדומה למרגרינה והמיוצר ע"י חברת 'אוליביה', שהינה חברת בת של תנובה ומוצריה משווקים ע"י חברת תנובה, ומוצר זה מיוצר על בסיס שמן קנולה. אנו סומכים על כך שהשמן בו אנו משתמשים אכן מיוצר רק אחרי סינון קפדני של גרעיני הקנולה באופן שיבטיח את ניקיונם מגרעיני חיטה לפני כל שלב המיצוי, כך שאפשר לאשר את המוצר ככשר לפסח. ובאשר למחלוקת לגבי הגדרת המוצר כקטניות אנו נוקטים כדעת המחמירים להחשיבו כקטניות, במיוחד, מכיוון שאחת הסיבות לגזרת קטניות הינה המציאות שמדובר בגרעינים המעורבים בדגנים, בדיוק, כפי שקורה בגרעיני הקנולה. וכן כתב כבר הטור בסימן תנ"ג באו"ח: "ויש אוסרין לאכול אורז וכל מיני קטניות בתבשיל לפי שמיני חיטין מעורבין בהן". ואם אמנם זו הסיבה לגזרת קטניות, הרי שקנולה צריכה להיות מהמוצרים העיקריים שגזרה זו נוהגת בהם.

© כל הזכויות שמורות לכושרות