במה לכשרות » טו´ בשבט בהלכה

טו´ בשבט בהלכה

הגר"ד ליאור שליט"אhttp://www.youtube.com/watch?v=Zf7AIQ5DJ-s

© כל הזכויות שמורות לכושרות