במה לכשרות » תרומות ומעשרות בימנו

תרומות ומעשרות בימנו

הראשל"צ הרב שלמה משה עמאר שליט"אhttp://www.youtube.com/watch?v=ZSwc8Sn6tbI

© כל הזכויות שמורות לכושרות