במה לכשרות » ראיון בנושא כשרות העוף והבשר

ראיון בנושא כשרות העוף והבשר

הרב עזרא רפולhttp://www.youtube.com/watch?v=2E7v24zKSm4

© כל הזכויות שמורות לכושרות