לכתחילה יש לייחד ספוג נפרד לניקיון כלים בשריים וחלביים. אם אין אפשרות כזו, ניתן להקל ולהשתמש באותו הספוג להדחת כלים משני המינים, משום ששאריות המאכלים שבו פגומות.[1] במקרה כזה לכתחילה יש להדיח את הכלים במים צוננים בלבד.[2]

 

 

[1] ילקוט יוסף יו"ד פט, פה. המאכלים פגומים מחמת התערובת המאוסה שבה הם מצויים, ובתערובת הסבון שבהם.

[2] משום שלא כל הפוסקים הסכימו להקל במאכל פגום מסבון, עיין בש"ך יו"ד צה ס"ק כא; ט"ז שם ס"ק טו ובמשב"ז שם.

© כל הזכויות שמורות לכושרות