הגעלת כלי בד

הרב יצחק דביר


הכשרת כלי בד

שאלה: כיצד ניתן להכשיר כלי בד? השאלה נשאלת על מצבים שונים בהם נשפך איסור על המפה, הוציאו עם כפפה חלבית מאכל בשרי, ובעיקר נוגעת השאלה לענין פסח – האם אפשר להכשיר כיסוי פלטה כפפות ומגבות שמשתמשים בהם בכל השנה לצורך פסח?

תשובה: הכלל הפשוט המורה את הדרך בדיני הגעלה הינו 'כבולעו כך פולטו'. לפי כלל זה כלי בד שנגעו בכלי ראשון יוכשרו על ידי כביסה במים רותחים, ואם נגעו בחמץ יבש (כגון: כיסוי פלטה שכיסו בו חלה) – טעונים ליבון, כמובן שהדבר אינו אפשרי ואין אפשרות להכשירם.

מקור ראשון שבו אנו רואים שוני בין הכשרתם של כלי בד לשאר הכלים מובא בשם רבינו תם בתוספות במסכת עבודה זרה (עה: ד"ה 'דכיתנא'), שם הוא מתייחס למפות שנשפך עליהן יין או איסור רותח, ומורה כי "הכל יש להתיר בכבוס כלי שני, כי ודאי ידוע שע"י כבוס גדול שחובטין כמה וכמה פעמים אי אפשר שלא יצא האיסור". מדבריו עולה חידוש, לפיו כיבוס יכול להוות תחליף להגעלתם של כלי בד.

בדקדוק בדברי רבינו תם נמצא כי רבינו תם לא התיר כל כיבוס כתחליף להגעלה, אלא דווקא כיבוס המתבצע בחום כלי שני. כך גם כתבו הרא"ש (ע"ז פרק ה סימן לג) ורבינו ירוחם (תו"א נתיב יז), והובאו דבריהם בבדק הבית (יו"ד קכא), הגהות או"ה (שער נח), וכנסת הגדולה (יו"ד קכא הגהב"י כד).

מאידך, בתוספות הר"י מפאריש (עבודה זרה עה: ד"ה 'דכיתנא') איננו מוצאים סייג זה, ומדבריו משמע שגם כיבוס צונן מועיל להכשרת כלי בד. ובפירוש כותבים המרדכי (עבודה זרה תתנח) והגהות אשר"י (ע"ז ה, לג) שכיבוס בצונן מכשיר את כלי הבד לשימוש. את דבריהם הביא הרמ"א בדרכי משה (יו"ד קלח ג), וכך פסק גם בהגהותיו על השולחן ערוך (יו"ד קלח, ח).

הש"ך (יו"ד קלח ס"ק י) מנסה ליישב בין הדעות השונות, וכותב שמוסכם על הכל שכלי בד מוכשרים גם בכביסה צוננת, והראשונים המזכירים כיבוס בכלי שני מחייבים זאת רק באיסורים שנדבקים אל הבגד ויש חשש שלא יוסרו ממנו אלא בכביסה רותחת. כך פסק למעשה גם ערוך השולחן (יו"ד קכא, א). מדבריהם יש להסיק שהצורך בכביסה חמה אינו מדיני הגעלה, אלא מדיני נקיון, וממילא נראה שבמכונות כביסה שלנו, המסירות לרוב את כל סוגי הלכלוכים, בעזרת חומרים מפרקי שומנים וכדומה – גם כביסה צוננת מספיקה בכדי להכשיר את כלי הבד לשימוש.

יש לציין שהפרי חדש (יו"ד קכא ס"ק יג) פקפק בהיתר האמור, וכתב ש"למעשה ראוי להורות שיגעילם על ידי ערוי רותחין בכלי ראשון, דזה מהני לכולי עלמא משום דכבולעו כך פולטו".

למעשה: מן הדין אפשר להכשיר כלי בד לשימוש בפסח, או מבשר לחלב בכביסה צוננת. המהדרין יקפידו לכבס בהרתחה את כלי הבד שבאים במגע חם עם חמץ או בשר וחלב חם.

© כל הזכויות שמורות לכושרות