שאל את הרב » טבילת כלים חד"פ

 • טבילת כלים חד"פ
 • תוכן השאלה
 • האם צריך לטבול כלים חד"פ כאשר רוצים להשתמש בהם פעם נוספת?
  (כג' שימוש חוזר בבקבקי זכוכית)
  מה הדין כאשר קונים אותם מלכתחילה על דעת להשתמש בהם כמה פעמים?
  (כג' תבניות אלומיניום)
 • תוכן התשובה
 • שלום וברכה
  יש שחייבו לטבול כלים אלו על מנת לעשות בהם שימוש חוזר (כך הביא בהערות לשמירת שבת כהלכתה פ"ט הערה מ"ג בשם הגרש"ז אויערבאך).
  אולם רבים מן הפוסקים התירו להמשיך ולהשתמש בהם בלא טבילה (שו"ת ציץ אליעזר ח"ח כ"ו, כיון שהרוב לא משתמשים בכלים אלו, ואין המיעוט יכול לקבוע עליהם שם כלי. וכן שמענו בשם הגר"מ אליהו. ובשו"ת אג"מ יו"ד ח"ב מ' כתב, שכאשר היהודי מוריק את המאכל מהכלי הוא מחשיבו לכלי – ונחשב ככלי שעשאו יהודי. שו"ת מהרי"ל דיסקין קונטרס אחרון סי' ה ס"ק קלו. שו"ת שרידי אש יו"ד סי' כט, שו"ת יחוה דעת ח"ד מ"ד).
 • התשובה התקבלה מרבני כושרות
 • בתאריך יח אב התשעז

© כל הזכויות שמורות לכושרות