ישנם מנהגים שונים בנתינת מעשר ללוי בימינו (ראה בהערה).

בחר את הנוסח המתאים למנהגך:

הסבר:

הפרשת תרומות ומעשרות כוללת בתוכה נתינה של עשירית מן הפירות ללוי.

לדעת רוב הפוסקים (הרב קוק, הגר"ש ישראלי, הגר"מ אליהו, הגרש"ז אויערבך, הגר"ע יוסף ועוד) גם בזמן הזה יש להקפיד על נתינת המעשר ללוי.

יש שנהגו כדעת החזון איש הסובר שמכיון שישנה בעיה בייחוס הלויים בזמן הזה לא נותנים להם את המעשר.

המנויים על 'בית האוצר' מקיימים את נתינת המעשר על ידי תשלום ללוי, ואינם צריכים לתת אותו בפועל.

© כל הזכויות שמורות לכושרות