אסור לחמם בתנור באותה העת מאכלים חלביים ובשריים, משום שהם מקבלים טעם זה מזה.[1]

גם חימום בשר וחלב בזה אחר זה כרוך במספר חששות הלכתיים, בשל זיעת המאכלים שעולה ונבלעת בדופנות התנור,[2] ומחמת התזה ושפיכה של מאכלים על תחתיתו ודופנותיו.

לאור זאת אין ספק שנכון וראוי לייעד תאים נפרדים לבשר ולחלב. במקום צורך, כאשר ישנו רק תא אחד והוא נדרש לשמש לשני המינים, נחלקו הפוסקים כיצד לנהוג. להלן נסקור את הדעות השונות, וכל אחד ינהג כרבותיו:

  • יש שאסרו לחלוטין את השימוש באותו תא בתנור לבשר וחלב לסירוגין, אלא אם כן מקפיד לכסות אחד מן המינים בכיסוי אטום (נייר כסף וכדו').[3]
  • יש שהתירו לחמם בתנור מאכלים מגולים ובתנאי שממתינים 24 שעות בין בשר לחלב, ומחממים את התנור בחום המרבי למשך 20–30 דקות.[4] ויש שהקלו באופן זה רק במאכלים יבשים ללא רוטב.[5]
  • יש שהקלו להשתמש לבשר ולחלב בזה אחר זה, לאחר בדיקה שאין שאריות ממשיות של מאכלים הניכרות על דופנותיו, וחימום של התנור כ-5 דקות בין האפיות.[6]

לכל הדעות אם נשפכה בתנור כמות ניכרת של בשר או חלב, אין להשתמש בו למין השני ללא ניקיון של התנור קודם לכן.

כל האמור הוא ביחס לחלל התנור, אך גם המקילים להשתמש בתנור לחלבי ובשרי לסירוגין, ידרשו לייחד תבניות נפרדות לבשרי ולחלבי, ולכתחילה לייחד גם רשתות שונות שעליהן מניחים את התבניות.[7]

מאכלי פרווה – תנור חלבי או בשרי שמבקשים להכין בו מאכלים שיוגדרו כ'פרווה' ויהיה ניתן לאוכלם הן בארוחה חלבית והן בבשרית, יש לחממו תחילה לחום המרבי למשך כרבע שעה, ולאחר מכן ניתן לאפות בו מאכלי פרווה.[8]

הגדרת המאכל כפרווה תלויה גם בסוג התבנית שבה מכינים אותו: אם מכינים אותו על תבנית חלבית או בשרית שאינה נקיה משאריות שומניות – דינו של המאכל כחלבי או בשרי.[9] אך אם מדובר בתבנית נקיה - דינו דומה למאכל פרווה שבושל בסיר בשרי או חלבי ('נ"ט בר נ"ט'), על כך הארכנו בעמ'..., ולהלן כמה דוגמאות השייכות לענייננו:

  1. חלות שמבקשים לאוכלן יחד עם בשר,[10] לשיטת האשכנזים יש לאפות דווקא בתבנית בשרית או פרווה, ואם מעוניינים להשתמש בהן הן לבשר והן לחלב יש להשתמש בתבנית פרווה בלבד. לשיטת הספרדים מותר בשני המקרים להשתמש בתבנית נקיה שאיננה בת יומה, בין חלבית ובין בשרית. והגר"ע יוסף מתיר אפילו בתבנית בת יומה.
  2. עוגה שמבקשים לאוכלה לצד קפה וחלב, או בסיום ארוחה בשרית, מאחר שאינה מעורבת עם הבשר והחלב ממש, לכל הדעות ניתן לאפותה גם בתבנית בשרית וגם בחלבית.
  3. ירקות שמבקשים לאכול בסעודה בשרית, לשיטת האשכנזים יש להכינם דווקא בתבנית בשרית או פרווה, ואם מעוניינים להשתמש בהם הן לבשר והן לחלב יש להשתמש בתבנית פרווה בלבד. לשיטת הספרדים אם הירקות אינם חריפים מותר להכינם הן בתבנית חלבית והן בבשרית, זאת בתנאי שהיא נקיה ואינה בת יומה (לדעת הגר"ע יוסף הדבר מותר גם כשהיא בת יומה). אם יש בין הירקות מאכלים חריפים, כגון: שום, בצל, פלפל חריף וכדומה, לשיטת פוסקים ספרדים רבים אין להכינם בתבנית חלבית, ולשיטת הגר"ע יוסף גם במקרה זה מותר להכינם בתבנית חלבית ובתנאי שהיא אינה בת יומה.

דגים – בעירוב של דגים ובשר יש חשש סכנה (ראו עמ'...), ויש החוששים כך גם בעירוב דגים וחלב (ראו עמ'...). לפיכך אין לאפות אותם יחד בתנור, אלא אם כן אחד מהם מכוסה.[11] כאשר אופים אותם זה אחר זה, לכתחילה יש להמתין מספר דקות ביניהם כשהתנור פועל, כדי שהאדים שבחלל התנור יתנדפו או ייתכלו.

 

תנור בעל שני תאים (דו-תאי) – כאשר רוכשים תנור בעל שני תאים, ראוי לצאת מידי מחלוקת ולייחד אחד מהם לבשרי ואת השני לחלבי. את מאכלי הפרווה רצוי לאפות בתא החלבי, שבדרך כלל הלכלוך בו מועט יותר. במהלך השימוש הקבוע יש להקפיד בעת הוצאת מאכלים מן התא העליון שלא יישפכו על דלת התנור התחתונה, ובעת פתיחת התא התחתון יש להקפיד שדלת התנור העליונה לא תהיה פתוחה, כדי שאדי המאכל לא יעלו אליה. 

כדי שהאדים לא יעברו בין התאים בשעת האפיה, יש להקפיד על הפרדה מוחלטת בין התאים, בפרט בחיבורי הדלתות. פס מתכת שמצוי בין הדלתות פותר חשש זה.[12] המבקשים לבדוק שאין חיבור בין התאים יחממו מים בתא התחתון, ויבדקו אם עולים אדים אל התנור העליון.[13] והמהדרין יקפידו שלא לחמם מאכל הכולל בשר בקר בשעה שבתא השני מתחמם מאכל חלבי.[14]

יש המקפידים לרכוש תנור דו-תאי דווקא כאשר יש עליו הכשר, המבטיח את הפרדת התאים.

 

תנור פירוליטי – בתנור פירוליטי קיים מנגנון להכשרה עצמית המחמם את התנור לחום של מעל 500°C, כך עוברות דופנות התנור 'ליבון' וכל הטעם הבלוע בהן נשרף. לאחר גמר תוכנית ההכשרה ניתן לשנות את התנור מבשר לחלב לכל הדעות. מובן שגם בתנור זה יש לייחד תבניות שונות לבשר ולחלב.[15]

 

[1] השולחן ערוך (יו"ד קח, ב) פסק שמאכלים המתבשלים באותו זמן (בכלים נפרדים) בתנור גדול שפיו פתוח, אינם מקבלים טעם זה מזה. אומנם בתנור קטן או סתום (כמו התנורים שלנו) המאכלים מקבלים טעם זה מזה, ולכן אין לאפות בו בשר וחלב יחד.

[2] ראה ביביע אומר ח"ה יו"ד סימן ז שחשש לכך, אך באג"מ יו"ד ח"א, נט כתב שכאשר גוף החימום שבגג התנור דולק אין חשש לכך, מפני שגוף החימום שורף את זיעת המאכלים לפני בליעתם. כמו כן ייתכן להקל על פי הסוברים שזיעה איננה מחברת את המאכלים עם הכלי העליון. ראה כה"ח יו"ד קח, צג.

[3] אג"מ יו"ד ח"א סימן מ וסימן מה; שמירת שבת כהלכתה מב, כ. וראה בתשובות והנהגות ח"א יו"ד תל, ושו"ת חלקת יעקב יו"ד כג שאף שהתירו באופנים מסוימים להשתמש בתנור לסירוגין לבשרי ולחלבי, אסרו לעשות כן בקביעות, שמא יטעה וישתמש שלא כדין.

[4] תשובות והנהגות ח"א יו"ד סי' תל; דעת הגר"מ אליהו, מובאת בספר הכשרות כהלכה כא, כו. ויש שהתירו גם בלי להמתין 24 שעות: שו"ת מנחת יצחק ח"ה, כ; שו"ת אור לציון ח"ה כב, ו. ובשו"ת יביע אומר ח"ה יו"ד, ז כתב שאין למחות במקילים ללא המתנת 24 שעות.

[5] יביע אומר ח"ה יו"ד סימן ז.

[6] לדעה זו הזיעה נשרפת ואינה חוזרת לאסור את המאכלים, והחימום נועד כדי לשרוף את הטיפות והזיעה שנותרו בחלל התנור: שו"ת דבר חברון יו"ד, פח; דעת הרב אליקים לבנון.

[7] משום שפעמים רבות נשפך או ניתז עליהן מאכל, או אפילו מחממים עליהן מאכל באופן ישיר. במקרים אלו ישנה בעיה להניח על הרשת כלי מהמין השני.

לגבי תבניות זכוכית, ראה בעמ'... שיש המקילים להשתמש בהן לבשר וחלב לסירוגין.

[8] חימום זה נחשב כליבון קל לדיעות המקילות, ודי בכך כדי להתיר 'נ"ט בר נ"ט' שלדעת השולחן ערוך מותר בלאו הכי, זאת בצירוף הסוברים לעיל שהטעם שבגג התנור אינו מתערב במאכל שמתחמם בתוכו.

[9] לכלוכים שרופים שאינם שומניים – אינם משפיעים על מעמדו ההלכתי של המאכל. אם מעוניינים להשתמש בתבנית מלוכלכת ולהותיר את המאכל פרווה – יש לעטוף אותה בשתי שכבות של נייר אלומיניום (נייר אפייה אינו מועיל לשם כך, מפני שהוא נרטב במהלך האפייה ומעביר את טעם המאכל, וכ"כ הגרי"ש אלישיב בספר אשרי האיש יו"ד ה, לו). שכבת אלומיניום אחת לא תספיק לדעת הסוברים שאין אומרים נ"ט בר נ"ט תוך כדי הבישול.

[10] אם החלות מיועדות להאכל בסעודה בשרית, אך לא יחד עם בשר ממש – אפשר לאפות אותן גם בתבנית חלבית נקיה.

[11] שו"ע יו"ד קטז, ב.

[12] יש שחששו גם שהמשטח המפריד בין התא העליון לזה התחתון יהיה משותף, והטעמים ייבלעו בו משני הצדדים. למיטב ידיעתנו כיום מקובל לייצר תנורים דו-תאיים משתי קופסאות מתכת נפרדות, ללא משטח משותף.

[13] מעבר האדים עלול להתרחש גם דרך ארובת התנור, אם כי הדבר נדיר יותר.

[14] זאת מחשש להתערבות של אדי הבשר והחלב בארובת התנור עצמה, ובכך יש חשש לאיסור בישול בשר בחלב. אולם מעיקר הדין אין חובה להחמיר בכך, משום שאין כוונה לבישול זה, הוא הולך לאיבוד, ספק אם יש איסור בישול בשר בחלב בהתערבות אדים, מדובר ב'חצי שיעור', בבישול אחר בישול, ואין דרך בישול בכך. להרחבה ראו במאמרנו 'בישול בשר וחלב בארובת התנור' שבאתר כושרות.

[15] גם כאשר התבניות עמידות בחום תוכנית ההכשרה, מנהג האשכנזים שלא להכשיר כלים מבשר לחלב כדי למנוע בלבול. לגבי התנור עצמו יש מקום להקל, בהתחשב בדעות הסוברות שגם כך הוא מוכשר על ידי הפעלה רגילה (במג"א תקט, יא כתב שכלי שממילא מתלבן בדרך שימושו מותר להכשירו מבשר לחלב). כמו כן לא מפורש האם המנהג היה רק לגבי כלים ניידים או גם לגבי תנורים המחוברים לקרקע.

 

© כל הזכויות שמורות לכושרות