לכתחילה יש לייחד כיורים נפרדים לבשר ולחלב, משום שכאשר כיור אחד משמש לרחיצת כלי חלב וכלי בשר, קיים חשש לכמה תקלות: א. עלולים לשפוך מאכל חלבי חם על גבי כלי בשרי, או מים חמים על גבי כלי חלבי כאשר שאריות בשריות סמוכות לו (או להפך).[1] ב. כאשר הכלים שוהים יחד במים יותר מ-24 שעות (למשל: כאשר ישנה סתימה בכיור), או אם כפית בשרית שהתה בכוס עם שאריות חלב וכדומה, הכלים עלולים להיאסר באיסור 'כבוש'.[2]

במטבח שבו יש כיור אחד בלבד, יש להקפיד על הכללים הבאים: 1. אין להניח בכיור כלים חלביים ובשריים יחדיו. 2. רצוי להשתדל להדיח את הכלים בהקדם ולא להשהות אותם זמן רב בכיור. 3. יש להימנע מלשפוך לכיור מאכלים חמים. בכלל זאת יש להימנע מהוצאת מים חמים מן הברז, ובפרט כאשר ישנם כלים בכיור. 4. רצוי לייחד רשת מתכת או משטח פלסטיק ולהניחם בתחתית הכיור בשעה שמשהים בתוכו כלים חלביים, ומשטח אחר כאשר משהים בתוכו כלי בשר.[3]

 

[1] הרמ"א (יו"ד צה, ג) לא אסר בדיעבד במקרה זה, אך ראו בש"ך שם ס"ק כ שהחמיר בכך. ראו עוד בעמ'...

[2] כדין איסור כבוש.

[3] משום שבתחתית הכיור פעמים רבות נבלע טעם בשר וחלב על ידי המים החמים או ב'כבוש'. טעם זה עלול להיבלע בכלים אם יניח אותם ישירות על הכיור.

 

© כל הזכויות שמורות לכושרות