שאל את הרב » כשרות משחטות

  • כשרות משחטות
  • תוכן השאלה
  • מה דירוג הכשרות העדכני של משחטות בארץ? למשל עוף הארץ רבנות קרית מלאכי, רבנות אור יהודה, הרב ורנר (לאחרונה ירדה הרמה של הוד חפר?) תודה
  • תוכן התשובה
  • עיין בקישור המצ"ב:
    http://www.kosharot.co.il/food_shop.asp


  • התשובה התקבלה מרבני כושרות
  • בתאריך כ"ב תמוז ה'תשע"ג

© כל הזכויות שמורות לכושרות