מידע והלכה » בשר וחלב » המתנה בין בשר לחלב

המתנה בין בשר לחלב

לזכות הודיה שירה בת רוחמה

מחלוקת הפוסקים בזמן ההמתנה:

רמב"ם 

כמו שש שעות (יש המסבירים שכונתו לרוב שעה ששית ויש המסבירים שכונתו למקצת שעה ששית)

שולחן ערוך

שש שעות (גם דעת הש"ך והט"ז להחמיר כדעת השו"ע במי שיש בו ריח תורה)

רמ"א

יש אומרים שאין צריך להמתין ומיד אם סלק וברך ברכת המזון מותר על ידי קינוח והדחה

מנהג הרמ"א

המנהג להמתין שעה אחת


הערה-יש הנוהגים לשמור שלוש שעות ומנהג זה מופיע ברבינו ירוחם ובדרכי תשובה.

שאלה: אדם שברך על מאכל חלבי בעודו בשרי כיצד ינהג?

תשובה: אם עברה שעה יטעם קצת כדי שלא תיהיה ברכה לבטלה.

 

מחלוקת הפוסקים בזמן ההמתנה הלכה למעשה:

ספרדים 

יש הנוהגים שש שעות

יש הנוהגים רוב שעה ששית

אשכנזים 

יש הנוהגים להחמיר שש שעות

יש הנוהגים שלוש שעות

יש הנוהגים שעה אחת

מקרים מיוחדים:

  • חולה או יולדת -
  • במידה וזקוקים לאכול מוצרי חלב אחר שאכלו בשר יכולים להמתין שעה אחת
  • קטן - הכל תלוי בבגרותו של הילד
  • מגיל שלוש טוב להרגיל אותו לכמה דקות ומגיל שש אפשר להרגילו לפי שעות

 

אכילת מאכלי בשר אחרי מאכלי חלב:

סוג המאכל

דין

טעם

מוצרי חלב רכים

מעיקר הדין אין צריך להמתין, אך צריך קינוח והדחה.

יש שנהגו להמתין חצי שעה ומקור המנהג בזהר

אין את הטעמים של עשן העולה וכן דבר הנתקע בין שיניים

גבינה קשה (לרוב הפוסקים גבינה שעמדה ששה חדשים ויש שהחמירו בכל גבינה צהובה)

אשכנזים - נהגו להמתין שש שעות

ספרדים נחלקו הדעות

  • 1. בן איש חי - לפי הזמן שעמדה הגבינה כך יש להמתין
  • 2. הרב אבא שאול - יש להמתין שעה
  • 3. הגרע"י - אין צורך להמתין כלל

למחמירים, גבינה קשה דומה לבשר

© כל הזכויות שמורות לכושרות