במה לכשרות » הלכות בין המצרים עד כט תמוז

הלכות בין המצרים עד כט תמוז

מו"ר הרב אליקים לבנון


הלכות י"ז בתמוז תשע"ה

א.      השנה חל צום י"ז בתמוז בשבת, (כך יחול השנה גם צום ט' באב).

חכמים קבעו ש"אין להקדים פורענות", ולכן נדחים שני הצומות הללו – ליום ראשון.

ב.      תחילת הצום, בעלות השחר של יום ראשון, י"ח בתמוז, בשעה 03:43.

ג.        שחרית כמו בכל צום. קוראים בתורה ויחל, סליחות לפי המנהגים.

ד.      גם במנחה קוראים בתורה.

אם מתפללים מנחה קטנה, משעה 16:17 והלאה, הכהנים עולים לדוכן.

ה.      "חולה" פטור מלצום.

הגדרת חולה היא: חלה כל גופו או נפל למשכב. לכן, מי שיש לו חום, או כאב ראש חזק (מיגרנה) וכדומה, מוגדר כ"חולה בכל גופו" והוא פטור מלצום.

ו.        מעוברות או מניקות פטורות מלצום.

אולם, המנהג הוא שהן מתחילות לצום, ואם חשות חולשה (מעבר לחולשה הרגילה שמחמת הצום), תשבורנה את הצום מיד.

ז.       הפטור מלצום רשאי לאכול ולשתות ללא הגבלת כמות, כמה שהוא צריך.

ח.      סיום הצום בשעה 20:09.

 

ב. ימי בין המצרים

ימי בין המצרים נחלקים לשני זמנים עיקריים:

-      מי"ז בתמוז עד כ"ט בתמוז.

-      מא' באב עד י' באב.

 

להלן, הדברים האסורים והמותרים, עד כ"ט בתמוז:

  1.      אשכנזים נוהגים שלא להסתפר ולא לשאת אשה מי"ז בתמוז, ספרדים מסתפרים עד שבת חזון, וגם הם לא מתחתנים בזמן הזה מפני שאין זה "סימן טוב".
  2.       מותר להשתדך, לכתוב תנאים וכד', ללא ריקודים ומחולות, הפוסקים כותבים להסתפק בסעודה צנועה ולא בסעודה של שמחה.
  3.    מוזיקה, נוהגים בכל השנה לשמוע, כשיטת רש"י ותוס' וכפסק הרמ"א, סימן תק"ס ג', רק מוזיקה בחצר מלכים או במשתה יין אסורה כל השנה. לכן, עד כ"ט תמוז אפשר לנהוג ככל ימות השנה ולהאזין כרגיל.

מאחר ויש שיטה האוסרת שמיעת מוזיקה בכל ימות השנה, ראוי לנהוג בתשעת הימים כשיטה זו, ומא' באב לא לשמוע מוזיקה.

4.       מי שסובל ממתח נפשי, והמוזיקה מפיגה את המתח, יכול לשמוע גם בתשעת הימים, מקלטות, דיסקים או רדיו, ולא ישמע מכלי הנגינה עצמם.

     כמו כן, יקפיד לשמוע מוזיקה שקטה ולא ניגוני חתונה.

5.       עד כ"ט בתמוז מותר לקנות ולמכור הכל כרגיל אולם נוהגים שלא לחדש בגד בימים אלו, בגלל ברכת שהחיינו, שאי אפשר לומר, שהחיינו והגיענו לימים אלה. אבל בגד פשוט שאין מברכים עליו שהחיינו (גרביים, לבנים וכד'), מותר גם לחדשם.

     בשבת, אפשר לחדש בגד וללבשו ולברך שהחיינו.

     בעל משפחה, מותר לקנות רכב ולברך עליו 'הטוב והמטיב' (הואיל ומשרת גם את 

     בני הבית)

 

למעשה, עד כ"ט בתמוז:

  1.      מותר להתרחץ ולשחות בבריכה או בים.
  2.      מותר לטייל. רצוי טיול רק במקומות מוסדרים.

כאמור, הפעולות הללו מותרות עד כ"ט בתמוז.

 

מהרה ייבנה המקדש ונשיר כלנו שיר חדש

© כל הזכויות שמורות לכושרות