תקנת פרוזבול
(מו"ר הרב אליקים לבנון)

 תקנת פרוזבול

א.         השנה שנת שמיטה, הכוללת גם "שמיטת כספים". כל חוב, גם חוב של הבנק לאדם, כמו יתרת זכות בעו"ש, פקדונות וכד', נחשב כחוב הנשמט בסוף השמיטה.

ב.         "שביעית משמטת בסוֹפה". תאריך השמטת החובות הוא: כט' אלול תשע"ה.

ג.          תקנת הלל הזקן: המַלְוֶה ימסור את כל חובותיו לבית דין. חובות לבית דין אינם נשמטים. על ידי כך לא יימנעו אנשים מלהלוות לנזקקים.

ד.         מאחר ו"אין כותבים פרוזבול אלא על קרקע", כלומר: רק לוֹוֶה שיש לו קרקע, יכול המַלְוֶה לעשות עליו שטר פרוזבול, לכן, כתיבת הפרוזבול נעשית בשני שלבים:

1.    עשיית קנין על הקניית קרקע לכל אחד מהלוֹוִים:

המַלְוֶה מקנה ללוֹוִים קרקע כל שהוא, והעדים עושים על כך קנין עם המַלְוֶה.

2.    מסירת החובות לבית הדין:

המַלְוֶה מודיע לעדים שהוא מוסר את כל חובותיו לבית הדין, והעדים חותמים על שטר, כדי שתהיה למַלְוֶה ראיה לכך.

ה.         לתשומת לב: הפרוזבול מונע השמטת חובות שקדמו לתאריך עשיית הפרוזבול.

הלוואות אשר ניתנו בשנת השמיטה לאחר חתימת הפרוזבול, אין הפרוזבול מבטל את השמטתם.

לכן, נהוג לעשות פרוזבול בימים האחרונים של חודש אלול, כדי להחיל את הפרוזבול על כל החובות.

 

הנחיות למילוי פרוזבול

 

א.      המַלְוֶה – עושה הפרוזבול – אומר לשני העדים:

"קנו ממני בקניין גמור ושלם, במנא דכשר למקני ביה, איך אני מזכה על ידכם קרקע כל שהוא מן הקרקע שיש לי, לכל אחד מבעלי חובות החייבים לי שאין להם קרקע, לכתוב עליו פרוזבול".

ב.      העדים עושים קניין עם המַלְוֶה על נתינת הקרקע. אחד העדים נותן למַלְוֶה ממחטה, עט, שעון וכדומ

ג.        ה. המַלְוֶה מגביה את החפץ, ועל ידי כך מקנה קרקע לבעלי החוב.

ד.      המַלְוֶה אומר לעדים:

"הוו עלי עדים שאני מוסר כל חוב שיש לי לבית דין צדק אשר פה בשומרון:

הרב אליקים לבנון   הרב אוריאל גנזל            הרב מנשה יששכר

שאגבנו כל זמן שארצה".

ה.      העדים ממלאים את שטר הפרוזבול, בו הם מעידים על מה שראו ושמעו, וחותמים את שמם למטה.

ו.        העדים מוסרים את השטר למַלְוֶה. הוא שומר עליו לראיה כדי שיוכל לגבות את חובותיו.

 

 

ב"ה, ___ אלול תשע"ה.

נוסח שטר פרוזבול

 

בפנינו, העדים החתומים מטה, בא ____________________________ ואמר לנו:

"קנו ממני בקניין גמור ושלם, במנא דכשר למקני ביה, איך אני מזכה על ידכם קרקע כל שהוא מן הקרקע שיש לי, לכל אחד מבעלי חובות החייבים לי שאין להם קרקע, לכתוב עליו פרוזבול".

וקנינו קנין גמור ושלם במנא דכשר למקני ביה, מיד הנ"ל .

ובכן אמר לנו:

"הוו עלי עדים שאני מוסר כל חוב שיש לי לבית דין צדק אשר פה בשומרון:

הרב אליקים לבנון   הרב אוריאל גנזל            הרב מנשה יששכר

שאגבנו כל זמן שארצה".

 

ועל דבר אמת חתמנו שמותינו בעיר ___­­­___________­­__

ביום ___ אלול התשע"ה.

 

והכל שריר ובריר וקיים

 

נאום ______________________ עד.

נאום ______________________ עד.

 

  |  

חפש באתר :
 

 

 

יהדות, פרשת שבוע, פורומים, חגים